Kenniscentrum

Bestuur Kenniscentrum

Bestuursleden: voorzitter Frans Croonen, secretaris Leo Venrooy en voorzitters van de cultuurhistorische werkgroepen.

Taak:

 • Afstemming van activiteiten van de cultuurhistorische werkgroepen. 
 • Initieert en coördineert de communicatie tussen de werkgroepen, met bestuur van Kring Vrienden (KV) en in voorkomend geval met externe partijen.
 • Het bestuur verzamelt van elke van de werkgroepen het jaarverslag en de speerpunten voor het nieuwe jaar en brengt deze ter kennis van het bestuur van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

Speerpunten:

 • Bevorderen van de samenwerking tussen de werkgroepen en de andere delen van de Kring Vrienden (schippers en gidsen)
 • Ontwikkeling digitaal archief teneinde de pagina van Kenniscentrum online actueel te houden
 • Aanbieden van mogelijkheid tot interactief vergaderen in Kringhuis

Werkgroepen

Archeologie en Archiefonderzoek (A&A)

Taak:

Stimuleren en concentreren van de aandacht voor en de studie naar alle onderwerpen die archeologisch van belang zijn. Hieronder vallen het behoud van het zogenaamde bodemarchief van ’s‑Hertogenbosch, het onderzoek naar bodemvondsten en archiefonderzoek, maar ook het uitdragen van de verworven kennis hierover.

Speerpunten:

 • Signaalfunctie bodemverstoringen, bodemvondsten en onvoorziene ruimtelijke ontwikkelingen
 • Belangenbehartiging voor het behoud van archeologische vondsten en het verwerven van kennis 
 • Onderhoud en beheer van archeologische monumenten
 • Archiefonderzoek, en het presenteren en publiceren daarover.
 • Nader onderzoek naar het “Keltenpad” in het Bossche Broek.

Bouwplannen Openbare ruimte Stadsontwikkeling (BOS)

Taak:

Vanuit historische kennis ‘controleren’, ‘initiëren’, maar bovenal ‘inspireren’ door in te spelen op plannen die de historische waarde ‘negeren’. Hierbij wordt gewezen op de schade aan de cultuurhistorische kwaliteit van het bestaande object of de omgeving. De meerwaarde van de werkgroep BOS schuilt in de onafhankelijkheid,  buiten de gebaande paden denken, het nemen van afstand, vrij van politieke invloeden.

Speerpunten:

 • volgen bouwplannen en gebiedsontwikkeling in beschermd stadsgezicht
 • volgen herinrichtingsplannen binnenstad
Voorbeelden:

 • Kruithuis, herontwikkeling omgeving, herbestemming
 • Nieuwbouw Theater aan de Parade
 • Gebiedsontwikkeling Spoorzone
 • Gebiedsontwikkeling Zuid-Willemspark, Sluis 0 en Fort Crèvecoeur
 • Gebiedsontwikkeling Zuidwalkwartier, Bastion Oranje en KPN gebouw
 • Gebiedsontwikkeling Gasthuiskwartier e.o.
 • Tramkade
 • Spoorweg haven
 • Bomen Parade

Heraldiek

Taak:

Het inventariseren en bestuderen van de heraldiek en de banistiek in het algemeen en die binnen de huidige gemeente ’s-Hertogenbosch in het bijzonder. Dit betreft dan zowel de overheidsheraldiek, de kerkelijke heraldiek als de heraldiek die verwant is aan de genealogie. 

Speerpunten:

 • Cursusmodule Heraldiek in ’s-Hertogenbosch t.b.v. Boschlogie III
 • Opzetten van een Heraldische Stadswandeling
 • De heraldiek in de Sint-Janskathedraal: inventarisatie van alle bijzondere wapens op de grafzerken en op de glas-in-loodramen, alle wapenborden en overige heraldische uitingen in en om de kathedraal.
 • De heraldiek in het Zwanenbroedershuis

Het Kleine Monument

Taak:

Het opsporen van, het in ere herstellen én de juiste aandacht vestigen op kleine monumenten van cultuurhistorische waarde in ’s‑Hertogenbosch. Het mede hierdoor enthousiasmeren en activeren van direct betrokkenen. De resultaten van onze inspanningen worden mogelijk gemaakt in nauwe samenspraak met particulieren en in voorkomende gevallen met de gemeente ’s‑Hertogenbosch.

Speerpunten:

 • Motto: Kleine monumenten zijn geen wegwerpartikelen!
 • Beantwoorden van vragen van uit de gemeenschap over kleine monumenten.
 • Beschermen en behouden van cultuur historische ornamenten en verdwenen kleine monumenten opsporen en terugbrengen in de openbare ruimte.

Industrieel erfgoed

Taak:

Het beschrijven en bewaren van zoveel mogelijk aspecten van industrie, nijverheid en ambacht uit het verleden. Hieronder vallen o.a.: gebouwen, machines, apparaten, producten, productieprocessen, foto’s, administratie en correspondentie, verhalen, (sociale) historie met de ontwikkeling verbonden zoals bijv. gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en ontwikkeling vakverenigingen etc.

Speerpunten:

 • De Industriële Atlas inbrengen en uitbreiden in de nog te kiezen database
 • Samenwerking met diverse partijen om de rosmolen in de Linie 1629 op te laten nemen
 • Lezing tijdens de Monumentenavond door de afdeling Erfgoed van de gemeente

Interdisciplinaire werkgroep Zuid-Willemspark

Taak:

Het beantwoorden van de vraag “Wat van de cultuurhistorie binnen het Zuid Willemspark  wil de Kring meegenomen en overgedragen zien aan onze kinderen en kindskinderen?”. In een te ontwikkelen Erfgoedplan Zuid-Willemspark trachten bovenstaande vraag te beantwoorden, alsmede ‘hoe’ het plan uitgevoerd wordt, door de Kring zelf, samen met anderen of in advies aan derden over de invulling.

Speerpunten:

 • Verkennen Kop van ’t Zand.
 • Verkennen cluster Citadel-Kruithuis-Binnenhavenmonding.

Kerken en Kloosters

Taak:

Het verzamelen en uitdragen van kennis op het gebied van het materieel en immaterieel religieus erfgoed in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast rekent de werkgroep het tot zijn taak een standpunt in te nemen ten aanzien van zinvol en gepast hergebruik van vrijkomende kerk- en kloostergebouwen anders dan oorspronkelijk bedoeld en dat standpunt ook gevraagd en ongevraagd op alle mogelijke manieren uit te dragen.

Speerpunten:

 • Uitgifte van een boek over de glas-in-loodramen in de St Jan;
 • Vervolg op het boek “Kerken en kapellen in ‘s-Hertogenbosch en hun orgels”;
 • Uitgave van een boek over 23 congregaties die in de 19e en 20ste eeuw in ‘s-Hertogenbosch;
 • Inventarisatie oude graven en grafmonumenten en/of -ornamenten op de Bossche begraafplaats in Orthen vanaf 1826;
 • Het actueel houden van de website over het klokkenbestand in de stad;
 • Onderzoek naar de herkomst van het 17de -eeuwse mechanische uurwerk in de St Cathrienkerk;
 • Het onderzoeken van de wijze van openbare tijdsaanduiding in de stad door middel van onder meer zonnewijzers en mechanische uurwerken;
 • Het bewaken van het ontwikkelen van een passende bestemming voor de St Cathrienkerk;
 • Het deelnemen aan presentaties bij de Cursus Boschlogie;
 • Het leveren van bijdragen aan het tijdschrift ‘Bossche Kringen’ door het leveren van artikelen.

Verzamelaars

Speerpunten:

 • Contact met heemkundeverenigingen en/of verzamelaars in de regio


Vestingwerken

Taak:

 • De werkgroep Vestingwerken bevordert de instandhouding en de herkenbaarheid van de vesting en de Stelling van ’s-Hertogenbosch met de daarbij behorende militair-historische infrastructuur zoals die zich heeft ontwikkeld tot het einde van de 19e eeuw, inbegrepen krijgshistorie, krijgskunde en inundaties.
 • De werkgroep bevordert de instandhouding en herkenbaarheid van de overblijfselen van de Staatse belegeringswerken van het Beleg van 1629.

Speerpunten:

 • Onderzoek van de historie en de vestingbouwkundige ontwikkelingen van de vesting, van de Stelling ’s-Hertogenbosch en van de belegeringswerken van 1629.
 • Onderzoek van de ontwikkeling van de militaire inundaties in de Stelling van ’s-Hertogenbosch.
 • Kritisch volgen van de (restauratie)plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten.
 • Geven van vestingbouwkundige voorlichting en lezingen.
 • Verzorgen en realiseren van de modules Vestingwerken van de cursus Boschlogie III en een bijdrage leveren aan de cursus Boschlogie I en de Rambo-cursus van de gemeente en aan interne opleidingen en bijscholingen van De Kring Vrienden.

Werkgroep Water en Landschap

Taak:

Het onderzoeken, bestuderen en beschrijven van water en landschap als vitale onderdelen van de heemkunde, en het verbinden daarvan met actuele water- en klimaatopgaven.

Speerpunten:

 • Uitwerken van een “Canon van het Bossche Water”.
 • Bijdragen aan opleidingsprogramma’s.
 • Bijdragen aan magazine “Bossche Kringen”.