Doelstelling

De werkgroep Bouwplannen, Openbare ruimte en Stadsontwikkeling (BOS) bewaakt, beschermt en bevordert het historische karakter van de bebouwing en van de ruimtelijke omgeving van en in de stad.


Werkwijze

De werkgroep geeft proactief adviezen en commentaren over de cultuurhistorisch relevante zaken bij ruimtelijke visies en herinrichtingsplannen die gebaseerd zijn op de door de gemeente opgestelde nota’s als de Ruimtelijke Structuurvisie, de Visie Stadscentrum, de Koersnota en de Cultuurhistorische Visie.

Ook evalueert zij de gemeentelijke planning in kwaliteit en tijd vanuit de cultuurhistorische relevantie.

Verder onderneemt de werkgroep gepaste actie daar waar de historische bebouwing of het ruimtelijke karakter wordt bedreigd of kan worden versterkt.

Hierbij gaat de werkgroep onder andere uit van de van toepassing zijnde wettelijke regels en internationale verdragen.


Activiteiten

Individuele bouwplannen en ruimtelijke herinrichtingsplannen in de gemeente ’s‑Hertogenbosch worden actief gevolgd, beoordeeld, getoetst en waar wenselijk gestimuleerd.

Terug naar boven